Účastníci stavebného konania nie sú len stavebník a susedia

Zverejnené


Stavebné konanie je také konanie, v ktorom stavebný úrad vydáva stavebné povolenie. Týka sa to nielen stavieb budov, ale aj ich zmien, zásahov do nich, udržiavacích prác a pod. V niektorých prípadoch budete potrebovať stavebné povolenie napríklad pri rekonštrukcii bytu, typicky pri zásahoch do nosných stien. V tomto článku si ukážeme, kto všetko a akým spôsobom môže do rozhodovacieho procesu o vydaní stavebného povolenia vstupovať.

Zdroj: Freepik

Účastníci v stavebnom zákone

Rýchly prehľad o tom, kto je účastníkom stavebného konania, nájdete v Zákone č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon), konkrétne v jeho § 59:

  1. Účastníkom je teda samozrejme vždy ten, kto stavia / rekonštruuje / mení stavbu, teda stavebník. Je to spravidla osoba, ktorá podala žiadosť o vydanie stavebného povolenia.
  2. Ďalšími účastníkmi sú tí, ktorých vlastnícke ale aj iné práva k pozemkom a stavbám na nich vrátane susediacich pozemkov a stavieb, ak ich vlastnícke alebo iné práva k týmto pozemkom a stavbám môžu byť stavebným povolením priamo dotknuté. To neznamená, že ide výhradne o susedov, ale o kohokoľvek, kto tvrdí, že môže byť rozhodnutím vo svojich právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach priamo dotknutý, a to až do času, kým sa preukáže opak. To vyplýva zo zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok), konkrétne 14, ktorý bližšie vymedzuje postavenie účastníkov konania.
  3. Účastníkom stavebného konania sú aj ďalšie osoby, ktorým toto postavenie vyplýva z osobitného predpisu (§24-27 Zákona č. 24/2006 Z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie). Ide typicky o prípady účasti verejnosti v prípade jej práv na priaznivé životné prostredie, ktoré by mohlo byť rozhodnutím priamo dotknuté. Najčastejším prípadom sú formy neziskových organizácií, občianskych združení a iniciatív, ktoré v týchto konaniach predstavujú ochranu práv dotknutej verejnosti na priaznivé životné prostredie.
  4. stavebný dozor alebo kvalifikovaná osoba
  5. projektant, avšak len v časti, ktorá sa týka projektu stavby

Nájomcovia nie sú účastníkmi konania

Vyššie sme uviedli, že účastníkmi stavebného konania je každý, kto môže byť na svojich právach priamo dotknutý. Toto sa však netýka nájomcov bytov a nebytových priestorov ( v zmysle ods. 1 písm. b) § 59 Stavebného zákona nie sú účastníkmi stavebného konania), nakoľko práva a povinnosti týchto nájomcov, vyplývajúce z nájomných zmlúv nemôžu byť stavebným povolením dotknuté.

Zdroj: Freepik

Následne do 7 dní od momentu, kedy je žiadosť o stavebné povolenie úplná, oznámi stavebný úrad začatie stavebného konania účastníkom, dotknutým orgánom a nariadi pojednávanie, pri ktorom je možné uplatniť svoje námietky.

 

Potrebujete pomôcť s predajom alebo kúpou nehnuteľnosti?

Kontaktuje nás na čísle: 0905 229 445

PREDAJ

1 izbový byt v pôvodnom stave vo vyhľadávanej lokalite

Landauova, Bratislava - Dúbravka

40 m²
1 izba
Zistiť viac

108 000 €

PREDAJ

Investičný byt - garsónka vo Vinohradoch

Račianska, Bratislava - Krasňany

30 m²
1 izba
Zistiť viac

103 000 €

PREDAJ

Veľký viacgeneračný rodinný dom v úžasnom prostredí

Vlkov, Horná Mariková

2 143 m²
Zistiť viac

360 000 €

PREDAJ

Príjemný 3-izbový byt s obľúbeným dispozičným riešením

Toplianska, Bratislava - Vrakuňa

70 m²
3 izby
Zistiť viac

164 990 €

PREDAJ

Rodinný dom - dvojgeneračné bývanie, podnikanie - Ivanka pri Duna…

Ružová, Ivanka pri Dunaji

301 m²
718 m²
4 izby
3D
Zistiť viac

360 000 €