Chystáte sa prenajať byt? Na týchto 5 vecí si dajte pozor!

Zverejnené


Máte voľnú nehnuteľnosť, ktorú ste zdedili, kúpili s investičnými zámermi, či ste sa skrátka presťahovali do inej? Jedným z variantov jej zhodnotenia je práve prenájom. Pozrime sa na niekoľko základných bodov, na ktoré je dobré pri zakladaní nájomného vzťahu nezabudnúť.

Nájomná a zmluva a pridružené dokumenty

Základný kameň každého prenájmu.  Do nájomnej zmluvy zakotvíte všetky rámcové náležitosti aj konkrétne práva a povinností strán. Pozor však na zamieňanie pojmov nájom a podnájom! Keď nehnuteľnosť prenajímate ako jej vlastník inej osobe, ktorá ju bude priamo využívať pre svoje potreby, ide o nájom nehnuteľnosti, nie podnájom. Často totiž z neinformovanosti dochádza k zamieňaniu týchto pojmov. Podnájom je zákonne vymedzený inak ako nájom a nesie aj iné práva a povinnosti, preto si dajte záležať na tom, aby vaša zmluva bola označená riadne ako nájomná.

Zdroj: Freepik.com

Jej náležitosti upravuje Občiansky zákonník (Zákon č. 40/1964 Zb.) v ustanoveniach o nájme bytu, konkrétne v § 685 a nasl. Pokiaľ uvažujete o prenajatí nehnuteľnosti na kratšiu dobu, napríklad na dobu do 2 rokov, môže byť pre vás smerodajný Zákon č. 98/2014 Zb. o krátkodobom nájme bytu.

Pred prenajatím nehnuteľnosti vám odporúčame zvážiť práve postup podľa ustanovení o krátkodobom nájme. Je totiž možné ho dvakrát predĺžiť, takže viete zabezpečiť aj dlhodobejší prenájom (maximálne teda 6 rokov) nájomcovi, s ktorým ste nemali problém.

Na druhej strane vás zmluva uzavretá podľa tohto zákona chráni o niečo viac v prípade, že nejaký problém nastane. Nájom totiž končí uplynutím doby, na ktorú bol dohodnutý, najviac však uplynutím 2 rokov, uplynutím výpovednej lehoty (začína už na 1 mesiaci, v niektorých prípadoch 15 dňoch), alebo dohodou. Základný rozdiel oproti štandardnej nájomnej zmluve spočíva v zániku nájmu najneskôr po dvoch rokoch a v dĺžke výpovednej lehoty.

K nájomnej zmluve pripojte aj kópiu listu vlastníctva a takisto odovzdávací a preberací protokol.

Kaucia

V zmluve si vždy dohodnite kauciu. Poslúži pre potreby úhrady neúmerného poškodenia nehnuteľnosti alebo jej vybavenia a takisto na úhradu nedoplatkov. Väčšinou sa kaucia pohybuje vo výške 1 - 2  mesačných nájmov. Okrem uvedených výhod vám tak vytvára aj určitú garanciu v tom, že nájomca nezmizne zo dňa na deň a vy tak neostanete bez prípravy a platby na najbližší mesiac.

Zdroj: Freepik.com

Kaucia vám takisto pretriedi záujemcov. Solídni záujemcovia väčšinou nemajú problém kauciu uhradiť, a samozrejme, čím vyššie je kaucia nastavená, tým hustejšie sito si pre záujemcov pripravujete. Na druhej strane, uvažujte o kaucii ako primeranej k nehnuteľnosti, ktorú ponúkate.

Ak máte reprezentatívny byt v Starom meste s unikátnym zariadením, ktorý ponúkate diplomatom či vysokopríjmovým skupinám, neváhajte si vypýtať kauciu kľudne vo výške trojmesačného nájmu. Ak vám ostal štartovací byt z mladých čias, odkiaľ ste sa presťahovali po založení rodiny, prispôsobte výšku kaucie cieľovej skupine i stavu nehnuteľnosti. Trojmesačná kaucia za jednoducho zariadenú garsónku na sídlisku pôsobí neprimeraným, arogantným dojmom. 

Energie: riziká prepisu na nájomcu

Mnohí prenajímatelia volia možnosť prepisu energií na nájomcu. Má to svoje výhody v tom, že vyúčtovanie prebieha pomerne presne a medzi nájomcom a poskytovateľom energií. Zaviazaný z takéhoto záväzku bude predovšetkým nájomca sám.

Záleží na uhle pohľadu, ale odporúčame energie na nájomcu neprepisovať. Zvoľte radšej cestu zálohových platieb, ktoré mierne nadhodnotíte. Vyúčtovanie je potom potrebné robiť v pravidelných intervaloch, aby ste videli, ako ste na tom s preplatkami, prípadne nedoplatkami. Podmienky a výšku zálohových platieb si dohodnite v zmluve, takisto vyjasnite, ako bude prebiehať vyúčtovanie a riešenie preplatkov a nedoplatkov.

Vyhnete sa tak tomu, že pre neplatenie energií dôjde k odstaveniu odberného miesta a komplikáciám pri vybavovaní nápravy, súdenia sa o dlžnú sumu a iným podobným nepríjemnostiam.

Podmienky zániku nájmu a uvoľnenia nehnuteľnosti

Okolnosti okolo zániku nájomného vzťahu, výpovedi, lehôt na vysťahovanie si upravte v zmluve. V mnohom vám pomôžu zákony, podľa ktorých zmluvu uzatvárate. Nájdete v nich okolnosti, za akých nájom zaniká, aké sú výpovedné dôvody a lehoty.

Zdroj: Freepik.com

Výpovedným dôvodom zo strany prenajímateľa môže byť okrem štandardného neplatenia nájomného, či poškodzovania bytu aj napríklad užívanie predmetu nájmu v rozpore s dohodnutým účelom, či hrubé porušovanie dobrých mravov.

Potrebujete pomôcť s predajom alebo kúpou nehnuteľnosti?

Kontaktuje nás na čísle: 0905 229 445

PREDAJ

Prakticky riešený 3-izbový rodinný dom v Ivanke pri Dunaji

Poľovnícka, Ivanka pri Dunaji

90 m²
304 m²
3 izby
3D
Zistiť viac

305 000 €

PREDAJ

6 - izbový rodinný dom v pôvodnej časti Ivanky pri Dunaji

Ivanka pri Dunaji

171 m²
764 m²
6 izieb
Zistiť viac

365 000 €

PREDAJ

NOVINKA v PONUKE!!! 4-izbová novostavba v štandarde

Ekoosada, Veľké Úľany

206 m²
4 izby
Zistiť viac

195 000 €

PREDAJ

Lukratívny pozemok pre náročného klienta

Ivanka pri Dunaji

1 046 m²
230/400V
áno
Zistiť viac

320 000 €

PREDAJ

Novinka v ponuke! VEĽKÝ investičný pozemok.

Bratislavská, Most pri Bratislave

1 723 m²
230V
áno
optika
Zistiť viac

429 990 €