Aký je rozdiel medzi intravilánom a extravilánom obce?

Zverejnené


Rozlíšenie, či je pozemok, ktorý vlastníte, prípadne plánujete vlastniť, v extraviláne alebo intraviláne obce, je dôležitý z hľadiska jeho ďalšieho využitia. V ďalších krokoch síce budete potrebovať aj informácie o územnom pláne priamo zo stavebného úradu, na začiatok je však dobré vedieť, že rodinný dom postavíte jednoduchšie na pozemku v intraviláne, než na parcele umiestnenej v extraviláne obce.

V tomto článku si ukážeme, o čo vlastne ide a ako z katastrálnej mapy a z listu vlastníctva získate potrebné informácie o vami vybranej parcele.

Intravilán verzus extravilán: zastavané územie verzus plochy mimo neho

Intravilán je v skratke zastavané územie obce, extravilán je jej nezastavaná časť. Na obrázku katastrálnej mapy obce Jacovce v okrese Topoľčany vidíte vymedzenie celého katastra obce. Už na prvý pohľad je jasná jej zastavaná aj nezastavaná časť.

Zdroj: ZBGIS - Úrad geodézie, kartografie a katastra: Kataster obce Jacovce

Zastavané plochy, prípadne plochy určené na zastavanie sú teda definované ako intravilán obce. Do intravilánu patria okrem samotných zastavaných plôch aj k nim priliehajúce plochy. Typicky ide o záhrady, cesty a chodníky, objekty občianskej a technickej vybavenosti, zeleň či vodné toky a plochy. Môžete si to zjednodušene predstaviť ako obývanú časť obce.

Zdroj: ZBGIS - Úrad geodézie, kartografie a katastra: Kataster nehnuteľností obce Jacovce

Na podrobnejšom obrázku katastrálnej mapy môžete vidieť jasne definované hranice intravilánu aj extravilánu obce Jacovce. Hranica medzi intravilánom a extravilánom kopíruje spoločný vonkajší obvod zastavaných a priliehajúcich plôch tak, ako to bolo pomerne zrejmé už z prvého obrázka.

Môžu byť zastavané plochy aj v extraviláne a orná pôda v intraviláne?

Samozrejme. Zvyčajne sa do intravilánu nezapočítavajú osamotené budovy (napr. chalupy na lazoch), menšie osady (niektoré osamotené záhradkárske objekty), samostatné poľnohospodárske či priemyslové areály. Tieto zastavané plochy môžu byt pokojne v extraviláne obce. Takisto neplatí rovnica pole = extravilán. Orná pôda môže spadať pod intravilán aj extravilán tak, ako môžete vidieť na nižšie uvedených listoch vlastníctva.

Zdroj: Katastrálny portál, náhodný List vlastníctva: Pozemky v intraviláne obce

Všetky pozemky uvedené na tomto liste vlastníctva ↑ sú umiestnené v intraviláne. Môžete vidieť, že ide o dve zastavané plochy, na ktorých sa pravdepodobne nachádzajú budovy, ďalej záhradné plochy a nakoniec aj tri parcely definované druhom pozemku ako orná pôda.

Zdroj: Katastrálny portál, náhodný List vlastníctva: Pozemky v intraviláne obce

Tento list vlastníctva ↑ obsahuje parcely registra E definované ako orná pôda, pričom obe sú umiestnené v extraviláne obce, teda mimo jej zastavaného územia.

Pred akýmkoľvek zámerom disponovania s pozemkom si najskôr overte, či sa nachádza v zastavanom území obce alebo mimo neho. Na základe vašich zámerov s ním si až následne si pýtajte územný plán a sústreďte sa na definovanie pozemku podľa jeho účelu.

 

Potrebujete pomôcť s predajom alebo kúpou nehnuteľnosti?

Kontaktuje nás na čísle: 0905 229 445

PREDAJ

Na predaj veľký pozemok so starším rodinným domom

Nitrianska, Senec

1 276 m²
3 izby
Zistiť viac

139 000 €

PREDAJ

Predaj 5 izbového rodinného domu s dvoj garážou.

Dunajská Lužná

267 m²
5 izieb
Zistiť viac

310 000 €

PREDAJ

Prerobený 1 izbový byt s loggiou vo vybornej lokalite

Bratislava - Ružinov

35 m²
1 izba
Zistiť viac

160 000 €

PREDAJ

Rodinný dom na kompletnú rekonštrukciu .

Bernolákovská, Ivanka pri Dunaji

188 m²
223 m²
4 izby
Zistiť viac

125 000 €

PREDAJ

Pozemok s možnosťou výstavby RD

Bratislavská, Most pri Bratislave

1 723 m²
230V
áno
optika
Zistiť viac

429 990 €

PREDAJ

Rodinný dom s veľkým pozemkom, vhodný na podnikanie.

Bratislavská, Most pri Bratislave

1 723 m²
Zistiť viac

429 990 €