Aký je rozdiel medzi intravilánom a extravilánom obce?

Zverejnené


Rozlíšenie, či je pozemok, ktorý vlastníte, prípadne plánujete vlastniť, v extraviláne alebo intraviláne obce, je dôležitý z hľadiska jeho ďalšieho využitia. V ďalších krokoch síce budete potrebovať aj informácie o územnom pláne priamo zo stavebného úradu, na začiatok je však dobré vedieť, že rodinný dom postavíte jednoduchšie na pozemku v intraviláne, než na parcele umiestnenej v extraviláne obce.

V tomto článku si ukážeme, o čo vlastne ide a ako z katastrálnej mapy a z listu vlastníctva získate potrebné informácie o vami vybranej parcele.

Intravilán verzus extravilán: zastavané územie verzus plochy mimo neho

Intravilán je v skratke zastavané územie obce, extravilán je jej nezastavaná časť. Na obrázku katastrálnej mapy obce Jacovce v okrese Topoľčany vidíte vymedzenie celého katastra obce. Už na prvý pohľad je jasná jej zastavaná aj nezastavaná časť.

Zdroj: ZBGIS - Úrad geodézie, kartografie a katastra: Kataster obce Jacovce

Zastavané plochy, prípadne plochy určené na zastavanie sú teda definované ako intravilán obce. Do intravilánu patria okrem samotných zastavaných plôch aj k nim priliehajúce plochy. Typicky ide o záhrady, cesty a chodníky, objekty občianskej a technickej vybavenosti, zeleň či vodné toky a plochy. Môžete si to zjednodušene predstaviť ako obývanú časť obce.

Zdroj: ZBGIS - Úrad geodézie, kartografie a katastra: Kataster nehnuteľností obce Jacovce

Na podrobnejšom obrázku katastrálnej mapy môžete vidieť jasne definované hranice intravilánu aj extravilánu obce Jacovce. Hranica medzi intravilánom a extravilánom kopíruje spoločný vonkajší obvod zastavaných a priliehajúcich plôch tak, ako to bolo pomerne zrejmé už z prvého obrázka.

Môžu byť zastavané plochy aj v extraviláne a orná pôda v intraviláne?

Samozrejme. Zvyčajne sa do intravilánu nezapočítavajú osamotené budovy (napr. chalupy na lazoch), menšie osady (niektoré osamotené záhradkárske objekty), samostatné poľnohospodárske či priemyslové areály. Tieto zastavané plochy môžu byt pokojne v extraviláne obce. Takisto neplatí rovnica pole = extravilán. Orná pôda môže spadať pod intravilán aj extravilán tak, ako môžete vidieť na nižšie uvedených listoch vlastníctva.

Zdroj: Katastrálny portál, náhodný List vlastníctva: Pozemky v intraviláne obce

Všetky pozemky uvedené na tomto liste vlastníctva ↑ sú umiestnené v intraviláne. Môžete vidieť, že ide o dve zastavané plochy, na ktorých sa pravdepodobne nachádzajú budovy, ďalej záhradné plochy a nakoniec aj tri parcely definované druhom pozemku ako orná pôda.

Zdroj: Katastrálny portál, náhodný List vlastníctva: Pozemky v intraviláne obce

Tento list vlastníctva ↑ obsahuje parcely registra E definované ako orná pôda, pričom obe sú umiestnené v extraviláne obce, teda mimo jej zastavaného územia.

Pred akýmkoľvek zámerom disponovania s pozemkom si najskôr overte, či sa nachádza v zastavanom území obce alebo mimo neho. Na základe vašich zámerov s ním si až následne si pýtajte územný plán a sústreďte sa na definovanie pozemku podľa jeho účelu.

 

Potrebujete pomôcť s predajom alebo kúpou nehnuteľnosti?

Kontaktuje nás na čísle: 0905 229 445

PREDAJ

Novinka v ponuke!!! Zabývaná novostavba v obľúbenej časti Bernolá…

Figová, Bernolákovo

120 m²
521 m²
4 izby
3D
Zistiť viac

360 000 €

PREDAJ

Dvojročná novostavba nízkoenergetického Bungalowu - Ivanka pri Du…

Štefánikova, Ivanka pri Dunaji

172 m²
730 m²
4 izby
Zistiť viac

439 990 €

PREDAJ

BEZKONKURENČNÁ CENA v obľúbenej lokalite Malinovo - Tri vody I.…

MalinovoTri vody I., Malinovo

514 m²
514 m²
4 izby
3D
Zistiť viac

279 990 €

PREDAJ

Novostavba poschodového rodinného dvojdomu v štandarde

Tomášovská, Nová Dedinka

120 m²
300 m²
4 izby
Zistiť viac

275 000 €

PREDAJ

Veľký dvojgeneračný dom vo vyhľadávanej časti Pezinka

Kpt. Jaroša, Pezinok

614 m²
7 izieb
3D
Zistiť viac

390 000 €